چگونه اختلاف با سازمان امور مالیاتی را حل كنیم؟

چگونه اختلاف با سازمان امور مالیاتی را حل كنیم؟

سیمان: مؤدیان مالیاتی در صورتیكه در روند امور مالیاتی خود با سازمان مربوطه گرفتار اختلاف شوند، می توانند بوسیله مراجعه به اداره امور مالیاتی، رسیدگی پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی و هیئت مالیاتی تجدید نظر، طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی، مراجعه به هیئت سوژه ماده 251 مكرر و هیئت حل اختلاف سوژه ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، مشكلات و اختلافات خودرا برطرف كنند.


به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، در صورتیكه مؤدیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند، می توانند راه های مختلفی را برای حل اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی انتخاب كنند كه مراجعه به اداره امور مالیاتی، رسیدگی پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی و هیئت مالیاتی تجدید نظر، طرح پرونده در شورایعالی مالیاتی، مراجعه به هیئت سوژه ماده ۲۵۱ مكرر و هیئت حل اختلاف سوژه ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، همچون این راه ها هستند.
لازم به ذكر است؛ برمبنای ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس صحیح و متكی به دلیلهای، اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم شود كه كلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. همچنین، در صورت درخواست جزئیات گزارش و توضیحات لازم درباب مبنای صدور برگ تشخیص به مؤدی ارائه شود.

مراجعه به اداره امور مالیاتی
یكی از راه های حل اختلاف مؤدیان مالیاتی نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی، این است كه ابتدا به اداره امور مالیاتی بازگشت كنند.
گفتنی است؛ در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود و نسبت به آن معترض باشد، می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا به وسیله وكیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی بازگشت و با ارائه دلیلهای، اسناد و مدارك، به صورت كتبی تقاضای رسیدگی مجدد كند. همچنین، رئیس امور مالیاتی موظف است بعد از ثبت درخواست مؤدی، ظرف مهلتی كه بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ بازگشت نباشد به سوژه رسیدگی كند.
در جریان رسیدگی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی سه وضعیت ممكنست پیش آید؛ نخستین وضعیت این است كه اگر دلیلهای، اسناد و مدارك ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص كافی باشد، رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا می كند.
دومین وضعیت این است كه در صورتیكه رئیس سازمان امور مالیاتی بر طبق اسناد و مدارك ارائه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل است و این امر نیز مورد قبول مؤدی باشد، باید مراتب مآخذ مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسئول مربوطه و مؤدی مالیاتی یا وكیل تام الاختیار وی برسد.
علاوه براین، اگر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارك ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، باید دلیلهای عدم قبول مدارك در ظهر برگ تشخیص منعكس و پرونده مؤدی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی
دومین راه برای حل اختلاف مودیان با این سازمان، رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف بدوی است كه در این روش، اگر ابلاغ برگ تشخیص برمبنای مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ گردیده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی در این حوزه نكند، در حكم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می شود.
همین طور اگر مؤدی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، به صورت كتبی به برگ تشخیص اعتراض كند پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالی مالیاتی بدوی كه متشكل از سه نفر (یك نفر نماینده سازمان امور مالیاتی كشور، یك نفر قاضی شامل شاغل یا بازنشسته، یك نفر نماینده اتاق بازرگانی و مجامع حرفه ای یا تشكل های صنفی و... ) است، ارجاع داده می شود. بدین ترتیب؛ بعد از تعیین زمان تشكیل جلسه هیئت، برگه دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی به مؤدی ابلاغ می شود.
گفتنی است كه فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشكیل جلسه رسیدگی هیئت نباید كمتر از ۱۰ روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه باشد.
لازم به ذكر است كه جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر، رسمی خواهد بود و رای هیئت با اكثریت آرا قطعی و لازم الاجراست، اما نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود.
علاوه بر این، عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و همچنین، نماینده اداره امور مالیاتی مربوطه، مانع از رسیدگی هیئت و صدور رای نخواهد بود.

رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
رسیدگی به پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، یكی دیگر از راه های حل اختلاف مودیان با سازمان امور مالیاتی است و بعد از آنكه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشكیل و رای مقتضی صادر و به معدود ابلاغ شود، در صورتیكه مؤدی نسبت به رای مذكور اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای زمان پرداخت مقدار مالیات مورد قبول نسبت به مازاد بر آن اعتراض خودرا به صورت كتبی تسلیم كند.
برمبنای قانون، نمایندگان عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی، تجدید نظر نباید قبلا نسبت به سوژه مطرح شده اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

طرح پرونده در شورایعالی مالیاتی
چهارمین راه برای حل اختلاف مؤدیان با این سازمان، طرح پرونده در شورایعالی مالیاتی است، به این صورت كه اگر مؤدیان مالیاتی نسبت به رای قطعی صادره از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند، می توانند ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ به شورایعالی مالیاتی مراجعه كرده و بعد از تكمیل و تنظیم فرم واخواهی، مدارك خودرا شامل تصویر رای هیئت و سایر اسناد و مدارك مثبته به این شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد كنند.
گفتنی است كه در این صورت باید به میزان مالیات مورد رای، وجوه نقد و تضمین بانكی سپرده و یا وثیقه ملكی یا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره مالیاتی باشد، معرفی شود تا رای قطعی هیئت اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی موقوف الاجرا شود.
لازم به ذكر است كه شورایعالی مالیاتی، موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات، كامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوع، به سوژه رسیدگی كند. همچنین، آرایی كه توسط هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر شده و بدون اعتراض قطعی شده باشند، قابل طرح در این شورا نیستند.

مراجعه به هیئت سوژه ماده ۲۵۱ مكرر
مراجعه به هیئت سوژه ماده ۲۵۱ مكرر، پنجمین راهی است كه مؤدیان می توانند برای حل اختلاف خود با سازمان امور مالیاتی، از آن استفاده كنند و به وسیله این روش، مؤدیان مالیاتی كه پرونده آنها قابل طرح در مراجع دیگری نباشد، می توانند شكایت مستند به مدارك و دلیلهای كافی خودرا در خصوص غیر عادلانه بودن مالیات به هیئت سوژه ماده ۲۵۱ مكرر ارائه نمایند.
لازم به ذكر است كه در این صورت با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرونده جهت رسیدگی به هیئت سه نفره منتخب خودشان ارجاع داده می شود و رای هیئت مذكور به اكثریت آرا قطعی و لازم الاجراست.

مراجعه به هیئت حل اختلاف سوژه ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
آخرین راه برای مؤدیان تا بتوانند اختلافات خودرا با سازمان امور مالیاتی برطرف كنند، هیئت حل اختلاف سوژه ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم است، كه در این روش، مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، شامل حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول است؛ هیئت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود كه به اعتراضات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و مبادرت به صدور رای مجدد كند و رای صادره قطعی و لازم الاجراست.
منبع:

1398/10/17
22:50:18
5.0 / پنج
4461
تگهای خبر: بازرگانی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
سیمان سیمان